Boklån och låneböcker

Min bok Rasismens ideologer. Från Gobineau till Hitler kom ut hos Norstedts år 2000. Sex år senare gav förlaget ut Maja Hagermans kritikprisade bok Det rena landet. Döm om min förvåning när jag började läsa…

Det handlar om gamla synder, men varje gång Hagerman dyker upp i spalterna blir jag påmind om dem. Här följer en textjämförelse.

(Kramár, s. 72)

Den brokiga mosaiken hade smält samman till ett fyrtiotal furstendömen och fria riksstäder, med Preussen som en obestridd ledare inom Förbudet.

(Hagerman, s. 129)

…den brokiga mosaiken av tyska småstater omvandlades till ett fyrtiotal större furstendömen och fria riksstäder, där Preussen var den obestridda ledaren.

(Kramár, s. 73)

Fichte höll i Berlin flammande tal…Tyskarna var inte bara lika bra som andra, skrev han, nej, de var de bästa, det tyska folket var dessutom det enda ursprungliga och ofördärvade “urfolket“ i världen…På grund av sin…karaktär behövde tyskarna inte lära av andra, utan deras plikt var att till andra folk lära ut den tyska civilisationen…var de förutbestämda att bli en stor och ledande nation. Det…togs med begeistring emot av tyskarna…och blev ett allmängods som påverkade det tyska tänkandet under de kommande hundra åren.

(Hagerman, s. 129)

I Berlin…höll…Fichte några berömda tal…och vad han hade att säga togs emot med sådan begeistring av tyskarna att det skulle komma att påverka tänkandet under mer än ett sekel. Fichte förkunnade…att tyskarna var det mest ursprungliga och ofördärvade “urfolket“ i världen. Deras karaktär gjorde dem förutbestämda att bli en stor och ledande nation som inte behövde lära av andra utan tvärtom hade en skyldighet att föra ut den tyska civilisationen till andra folk.

(Kramár, s.74)

I sin iver att skapa en alltysk nationell känsla lärde man nu ut i skolorna den fichteanska läran om den överlägsna tyskheten.

(Hagerman, s. 129)

Ivrigt lärde man nu ut den fichteanska läran om tysk överlägsenhet i skolorna för att bygga upp en alltysk nationalkänsla…

(Kramár, s. 75)

Vid den alltyska studentfesten på Wartburg 1817 brände man…“antityska“ böcker, den första bokautodafén under modern tid.

(Hagerman, s. 129)

Vid den alltyska studentfesten på Wartburg 1817 brände man “antityska“ böcker i det första bokbålet…under modern tid. (Nothänvisning)

(Kramár, s.75)

Tyskheten, det tyskt enkla, ärliga, frihetsälskande skulle man skydda mot allt utländskt genom att omgärda Tyskland med höga murar. Han var mer eller mindre besatt av rädslan för bastardisering, blodblandning…

(Hagerman, s. 134)

Tyskheten, det tyskt enkla, ärliga och frihetsälskande måste skyddas mot allt utländskt och omgärdas med höga murar. Många blev mer eller mindre besatta av rädslan för blodsblandning.

(Kramár, s. 75)

Germanomani eller teutomani började man kalla rörelsen som snabbt spred sig…och växte sig stor under resten av 1800-talet.

(Hagerman, s. 134)

En rörelse började nu sprida sig som kallades germanomani eller teutomani och den kom att växa sig allt starkare under 1800-talet. (Nothänvisning)

(“Turnvater Jahn“, ett helt stycke, omarbetat och med nothänvisnig)

(Kramár, s.76)

Dessa idéer, födda ur den nationella vanmaktens mindervärdeskänslor utvecklades med tiden till en måttlös självöverskattning och en aggressiv nationalism. “Tyskarna, uppväckta av sina skalder, har under den senaste tiden gjort sig till föremål för en självförgudning som kommer att leda till deras undergång“, Skrev Edgar Quinet efter tio års vistelse i Tyskland.

 (Hagerman, s. 120, 136)

(Edgar Quinets sentens står som motto för detta kapitel).

Så vad som börjat i vanmakt och mindervärdeskänslor utvecklades med tiden till en måttlös självöverskattning och en aggressiv nationalism…År 1837 skrev som sagt [!] litteraturhistorikern och politikern Edgar Quinet eftet tio års studievistelse i Tyskland: “Tyskarna, uppväckta av sina skalder, har under den senaste tiden gjort sig till föremål för en självförgudning som kommer att leda till deras undergång.“

(Här har H. använt min översättning av citatet utan att ange källan, Golo Mann. Hon anger inte heller Manns bok bland sina källor).

(Kramár, s. 68)

Det är inget fel på de andra raserna…men de är…av naturens ordning sämre rustade. De är “kvinnligare“, konstnärligt begåvade, förutsedda till att erövras och genom blandning med de vita…utveckla högstående civilisationer.

 (Hagerman, s. 182, 183)

Inte för att det var något särskilt fel på de svarta och gula raserna, de var bara sämre rustade, “kvinnligare“, mer konstnärligt begåvade och förutsedda att erövras…Någon högre civilisation kunde de bara utveckla om de fick beblanda sig med de vita.

(Kramár, s. 47)

Gobineau åberopar…geografen Ritter med sina svepande omdömen om folkkaraktärer, historikern Klemm som delat upp mänskligheten i passiva och aktiva raser…

(Hagerman, s. 182)

Han hänvisar till…geografen Karl Ritters bok om människans geografi där mänskligheten delas upp i fem raser vars karaktärer beskrivs i svepande omdömen.

(Kramár, s. 66)

Gobineau hade läst Karl Ritters Die Erdkunde im Verhältnis zur Natur und zur Geschichte der Menschen…I Stockholm utgavs 1846…Fr. de Rougemonts Menniskans geografi som har Ritter som sin huvudkälla…

(Hagerman, s. 183)

Han hänvisade till en tysk historiker, Klemm, som hade delat upp mänskligheten i passiva och aktiva raser…

(H. blandar ihop Ritters och Rougemonts böcker)

(Kramár, s. 70, Hagerman, s.184)

(Degenerering – ett helt stycke, nothänvisning)

(Kramár, 68, 70)

Hypotesen om en fortskridande artförsämring som leder till mänsklighetens totala kollaps är helt Gobineaus egen…

Gobineau slutar i en paradox, ett slags omvänd socialdarwinism, där segraren, starkaste och värdefullaste i slutänden visar sig svagare och förlorar.

 (Hagerman, s.184)

…den ständigt fortskridande rasblandningen skulle leda till mänsklighetens totala kollaps, hävdade Gobineau. Tesen var egentligen en paradox, en upp-och-nervänd Darwin, eftersom den utgick ifrån att den starkare i slutänden förlorade. Gobineau såg ingen utväg ur detta scenario, ingen möjlighet att rädda mänskligheten. 

(Kramár, s. 82, 83)

Artiken Das Judentum in der Musik blev stilbildande för senare antisemitiska skrifter.

Det tycks vara Wagner som uppfann ordet ”Verjudung”, förjudning,…Den judiska musiken var honom ”artfrämmande” – ett ord som senare flitigt användes av nazisterna – och han sade sig känna ett instinktivt avvisande och en naturlig motvilja mot judarna själva.

Trots anonymiteten trodde Wagner att artikeln blev anledningen till hans motgångar, bland annat motståndet och kritiken mot Tannhäuser vid det preussiska hovet, i Paris och i London.

(Hagerman, s. 196)

…“Das Judentum in der Musik”. Artikelns skulle komma att bli stilbildande för senare antisemitiska skrifter.

Wagner använde sig också av en del nya uttryck i sin artikel, då han skrev att den judiska musiken var honom ”artfrämmande”, och han använde ordet ”Verjudung”, förjudning, ett ord som verkar ha varit hans egen uppfinning, men som skulle bli vanligt i det tyska språket när det började användas av nazisterna. Wagner sade sig känna en instinktiv och naturlig motvilja mot judarna…(Nothänvisning om ”Verjudung”)

Wagner publicerade artikeln anonymt, men han trodde ändå att den var anledningen till att hans opera ”Tannhäuser” möttes av motvilja i Paris och London liksom vid det preussiska hovet.

(Kramár, s. 86)

Avslöjandet vem som var författare väckte naturligtvis ett enormt uppseende, men den av Cosima fruktade katastrofen och ekonomiska ruinen uteblev.

Hagerman, s. 196) 

Avslöjandet att det var den välkände kompositören som var författare väckte stort uppseende och ledde till mängder av reaktioner, både protester och instämmanden, men den förväntade katastrofen kom inte.

(Kramár, s. 87)

Efter det att Festspelshuset invigts av kejsaren 1876 blev Bayreuth världens musikaliska centrum och Wagner musikkonstens okrönte kung.

Geniet Wagner blev en kultfigur som utövade en enorm påverkan…Wagnerdyrkan…wagnerismen som det kallades, ibland tog sig så exaltartade former…

Hans negativa inställning till judarna var allmänt känt och det är inte förvånande att den store mannen drog till sig som en magnet allsköns antisemitiska element. Kring Mästaren bildades nu en krets som blev ett intellektuellt centrum för rörelsen.

1878 grundade Wagner månadstidningen Bayreuther Blätter…blev tidskriften ett forum för den antisemitiska rörelsen…artiklar… av bland andra Gobineau.

…Wagner var benägen att acceptera raspessimisten Gobineaus teori om att mänskligheten var på väg mot undergång till följd av rasblandning – men inte fullt ut. Han vacklade. Cosima antecknar att han…ibland tyckte att allt var förgäves, att tyskarna skulle gå under… Men enligt Chamberlain hade han alltid behållit sin självständighet både gentemot Gobineau och Schopenhauer. Wagners egen lösning på dilemmat var att det ur tyska folkets djup skulle stiga fram stora män och konstnärer, uppoffrande, asketiska och rena ariska hjältar (själv var han givetvis den främste bland dem) som skulle förlösa hela mänskligheten.

(Hagerman, s.. 197)

Den tyske kejsaren invigde spelplatsen och gjorde därmed Bayreuth till världens musikaliska centrum…Wagner…inte bara blev musikkonstens okrönte kung,…

Han blev till en kultfigur och dyrkan av hans person kunde ta sig exaltartade former av masshysteri Denna Wagnerkult, eller ”wagnerism”, blev en rörelse…

Wagner hade gjort sin negativa inställning till judar allmänt känt och som en magnet drog han därför till sig allsköns antisemiter.…här samlades nu en krets som kom att utgöra ett intellektuellt centrum för antisemitismen.

Där grundade Wagner 1878 en månadstidnig, ”Bayreuther Blätter”, som kom att bli ett forum för den antisemitiska rörelsen…Författare som Gobineau medverkade…

Men Wagner var inte beredd att fullt ut acceptera Gobineaus undergångsvision om hela den vita rasens hotande förfall. Han tvekade, ibland tyckte han att tyskarna verkade vara på väg att gå under, men för det mesta höll han fast vid sin egen linje. Wagner trodde att det tyska folket bar sin räddning inom sig, att det skulle komma fram stora andar och konstnärer ur det tyska folkdjupet som skulle kunna lyfta mänskligheten ungefär som Wagner hade gjort med sin konst. Han hoppades på att uppoffrande, asketiska och rena ariska hjältar och ledargestalter skulle kunna förslösa människorna med tysk konst och ariskt präglad kristendom.

(Kramár, s. 71)

1894 grundade hans översättare Ludwig Schemann en Gobineau-Vereinigung som fick sina medlemmar främst ur Wagnerkretsen och som såg sin viktigaste uppgift i att finansiera utgivning av Gobineaus verk på tyska och franska.

(Hagerman, s. 199)

År 1894 grundades alltså ett Gobineau-sällskap där medlemmarna i stor utsträckning tillhörde Wagnerkretsen, man skapade en tidskrift för att sprida idéerna och finansiera en ny utgivning av Gobineaus verk på tyska och franska.

(Kramár, s.. 90)

…och Wagnerklanen anslöt sig redan under Cosimas livstid till nazismen. Hon överlevde sin man med nästan ett halvt århundrade och dog 1930, nittiotre år gammal.

(Hagerman, s. 200)

Richard Wagners änka överlevde sin man med nästan ett halvt århundrade. När hon dog 1930 var hon nittiotre år gammal, och redan under hennes livstid hade Wagnerklanen anslutit sig nazismen.

(Kramár, s. 92)

…förvandlade Hitler festspelen i Bayreuth till en stor årlig parti- och nationalistisk demonstration med en orgie av uniformer och fanor…och Mästaren själv förvandlades till en galjonsfigur för den mest ondskefulla politiska åskådning historien känner till.

(Hagerman, s. 200)

…blev Bayreuth en nationalistisk huvudscen. Hon förvandlade Richard Wagner till en galjonsfigur för nazismen och understödde entusiastiskt att festspelen gjordes till en stor årlig partidemonstration med en orgie av uniformer och fanor.

Visst finns det vissa likheter?

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s