De två Dylan

Bob Dylans Nobelpris kommenteras, bedöms och fördöms av litteraturkritiker och andra i alla våra medier. Märkligt nog har jag  inte sett att en enda av dem påminner om att Bob Dylan beundrade och influerades av den store walesiske poeten Dylan Thomas. Bara det att Bob gjorde hans namn till sitt eget talar ett tydligt språk och borde väcka nyfikenhet.

Jag är inte mannen att bedöma hur Bob Dylan har påverkats av Dylan Thomas poesi, det får någon litteraturforskare göra. Vad jag vet är att Bob Dylans nobelpris skulle glädja mycket min svåger Lars Fohlin. Synd bara att Lasse inte fick uppleva det, han beundrade de två Dylan.

konst-lars-fohlin-001

Lars Fohlin (1934-1997), Hommage to Mr. Dylan

Vi minns Babij Jar

Vid Babij Jar finns ingen minnessten.                                                                                                                           Tvär som en skrovlig gravskrift är ravinen.

Vildgräset susar över Babij Jar, och träden
står likt stränga domare.
Allt skriar ljudlöst här.

(övers. Hans Björkegren)

Så skrev Jevgenij Jevtusjenko 1961, en dikt som fick Sjostakovitj att komponera sin 13. symfoni.

I dagarna har det gått 75 år sedan nazisternas massmord på judar i Babij Jar, Käringravinen, utanför Kiev. Under förespegling av evakuering samlade man under två höstdagar, den 29 och 30 september 1941 alla stans kvarvarande judar och förde dem till ravinen. De fick klä av sig och ställa sig vid branten eller lägga sig med ansiktet ner i ravinen och man dödade dem, en efter en, med nackskott.

Med tysk grundlighet höll man noga räkning på offren och SS-Standartenführer, överste Blobel kunde rapportera till Himmler att 33 771 judar hade ”evakuerats” och att staden Kiev var judenfrei. Det var mest kvinnor och barn som hade mördats, de flesta männen var inkallade och vid fronten. En ingenjörsavdelning sprängde sedan ravinen och dolde de nakna människokropparna under ett tjockt lager jord.

Oro för invandring måste tas på allvar

(En äldre artikel som publicerats på SvD Brännpunkt den 2 maj 2014 och som fortfarande kan vara av intresse)

Hur kan det komma sig att i ett dokumenterat invandrarvänligt land som Sverige lockar ett invandringskritiskt parti så många sympatisörer? Den frågar ställer författaren Leo Kramár.

Sverige har under några få årtionden haft en invandring som omskapat den demografiska strukturen på sätt som saknar motstycke i historien.

Fenomenet är inte specifikt för Sverige. I hela Europa finns i dag politiska partier som bygger sina framgångar på invandringsmotstånd, framför allt på motstånd mot invandringen från ickeeuropeiska länder. Utvecklingen är oroande, den debatteras flitigt, men man ställer sällan frågan varför.

Varför tänker var tionde svensk rösta på Sverigedemokraterna? En färsk opinions-undersökning visar att ytterligare tio procent, sammanlagt alltså tjugo procent av de tillfrågade, anser att Sverigedemokraterna har den bästa invandringspolitiken.

Det är uppenbart att det är SD:s kritik av invandringen som drar och att denna kritik är mer utbredd än vad SD:s opinionssiffror antyder.

Forskningen om extremnationalistiska, fascistiska och nazistiska rörelsers framväxt under mellankrigstiden har flera förklaringsteorier. Den amerikanske sociologen Talcott Parsons förklarar framgångarna med hjälp av anomiteorin. Begreppet anomi lanserades i slutet av 1800-talet av Émile Durkheim men blev mera känt sedan Robert Merton återupplivat det vid studiet av sociala strukturer på 1930-talet. Vad Durkheim menade med anomi var ett tillstånd av social otrygghet som människor upplever vid snabba samhällsförändringar och den osäkerhet de känner när samhällets värderingar inte stämmer överens med deras upplevda verklighet. Merton utvecklade teorin vidare till att gälla situationen där människan känner att omgivningen inte ger henne chansen att leva upp till samhälleliga krav vad gäller inkomst, status etc. I båda fallen kan resultatet bli att individen utvecklar ett avvikande, aggressivt och eventuellt asocialt beteende.

Parsons definierar anomi som ett tillstånd i samhället där ett stort antal individer inte lyckats införliva sådana fasta institutionella normer som är grundläggande för personlig stabilitet och nödvändiga för att det sociala systemet fungerar friktionsfritt. Anomi kan uppstå till följd av snabba förändringar i den sociala situationen där den etablerade ordningen rubbas, exempelvis genom urbanisering, migration eller brytning med traditionella värden och därmed följande krav på anpassning.

Parsons visar att den avmystifiering av tillvaron, den rationaliseringsprocess som enligt Max Weber styr utvecklingen i det moderna samhället, fortskrider mycket ojämnt inom den sociala strukturen. Olika delar av befolkningen ”rationaliseras” olika snabbt och i olika grad. Det är de högtutbildade, professionals, som rationaliseras snabbast, som blir bäst integrerade i samhället och har lättast att anpassa sig till förändringar.

Lågutbildade, underprivilegierade och de grupper som är starkt beroende av traditionella värden har det svårast. Det är dessa som ofta söker sig till nationalismen, en ideologi som erbjuder individen en självklar grupptillhörighet och som framstår som en försvarare av traditionella värden.

Sverige har under några få årtionden haft en invandring som omskapat den demografiska strukturen på sätt som saknar motstycke i historien. Under samma tidsperiod har globaliseringen och senare den ekonomiska krisen radikalt påverkat svensk ekonomi och arbetsmarknad. Det har varit våldsamma och i historiskt perspektiv snabba förändringar som av många människor upplevs som hotfulla. Parsons analys hjälper oss att förstå vilka befolkningsgrupper som drabbas hårdast. Vi vet också att de människor som sympatiserar med Sverigedemokraterna oftare finns bland LO-medlemmar än bland den högutbildade elit som sitter trygg på sina välbetalda jobb och kanske har nytta och nöje av multikulturen.

Ett av politikernas favoritslagord är att man bör ta människornas oro på allvar. Man kan tycka att det borde man göra särskilt när det gäller människor i underläge.

Vi måste sluta blunda för att det finns en stor grupp människor som oroas av invandringen och som har svårt att finna sin plats i ett multikulturellt samhälle. De söker sig till ett parti som förstår deras oro och lovar förändring. I stället för att använda invektiv, förhåna, stöta ifrån och behandla dem som känner sig hotade av utvecklingen och svikna av sitt samhälle som parias borde det politisk-kulturella komplexet, de som har makten, försöka förstå orsakerna till den oroande utvecklingen och söka konstruktiva lösningar.

 

Yrsa och den normbildande svenskheten

 

Jag har aldrig varit någon större beundrare av Yrsa Stenius. Som politisk chefredaktör på Aftonbladet och senare Pressombudskvinna var hon snarare den svenska vänsterns idol än min. Men när jag nu läser Magnus Lintons recension av hennes memoarbok (DN-Kultur 6/10), blir jag riktigt förtjust.

För vad säger den frispråkiga Yrsa som yrvaken svarade ”Kyss fittan!” när hon hade väckts av en telefonröst som presenterade sig som statsminister Palme, vad säger hon om Sverige och svenskarna utifrån sin finlandssvenska utsiktspunkt?

Jo, hon som har levat det mesta av sitt liv här och sett och lyssnat, talar om för de tondöva att det visst finns något som heter svenskhet, och att Sverige, ”förnuftets och måttfullhetens hemvist på jorden”, bebos av ett folk som är särpräglat av en unik lång historia av fred och lugn. Att svenskens ideal är ”Ordning och reda! Kontroll!” Och att allt som bryter mot ordnings- och kontrollbehovet får detta av en lång fred och folkhemstanke präglade folk att förfalla åt katastrofkänslor.

Och inte oväntat har hon litet till övers inte bara för de svenska journalisternas ”upphöjda självbild”, utan också för svenskarnas dragning åt moraliserande och trång intolerans. En paradox, skriver recensenten, med tanke på den normliberalism Sverige är känt för.

En paradox verkligen. Samtidigt som man är så normkritisk inbördes upphöjer man gärna Sverige och svenska vanor som en norm för andra mindre upplysta, mindre jämställda, mindre feministiska, mindre framgångsrika, mindre framstegsvänliga, helt enkelt mindre utvecklade och efterblivna länder.

Det behövs tydligen en klarsynt och frispråkig invandrare för att tala om för alla som förnekar att det finns något som heter svenskhet, att Sverige bebos – eller ända tills ganska nyligen har bebotts – av ett särpräglat folk med särpräglade traditioner och normer, det vi brukar kalla kultur. Och att, som Yrsa Stenius ser det, svenskarna inte är blygsammare än att uppfatta sina vanor och seder som så gedigna att de helst skulle vara en norm för alla andra.

 

Vem vann i de tyska delstatsvalen?

Rapporteringen om valresultaten i Mecklenburg-Vorpommern och i Berlin har varit ganska märklig

Enligt våra medier var det viktigaste resultatet av de tyska delstatsvalen att Merkels CDU blev den stora förloraren. I Mecklenburg-Vorpommern blev nykomlingen, det invandringskritiska AfD större än CDU och landets näst största parti. I det röda Berlin lyckades de med sina 14,2% att hamna först på femte plats.

Allt detta är rätt och riktigt, men som vanligt bara halva sanningen. Det som tycks vara helt ointressant är den betydande förskjutning av väljaropinionen från vänster till höger.

Före valet i M-V hade SPD, Die Linke och Die Grünen sammanlagt 62,7% och CDU, FDP och NPD 31,8%; efter valet har vänsterblocket minskat till 48,6% och mitten-höger ökat till 44,8%. Samtidigt som det högerextrema NPD har reducerats med hälften till obetydliga 3%.

På liknande sätt har vänstern (inklusive Piratpartiet) i Berlin gått tillbaka från 66,5% till 54,1% och höger-mitten ökat från 25,1% till 38,5%.

I båda fallen är SPD:s valförlust större än CDU:s, så det förefaller någon märkligt att framställa Merkels parti som den stora förloraren. Det partiet som tappade mest var Piratpartiet i Berlin som nästan har utplånats från 8,9% till 1,7%.

AfD, Alternative für Deutschland, har bara funnits i tre år och kallas högerpopulistiskt. Partiets program liknar Sverigedemokraternas: invandringsbegränsning, social marknads-ekonomi, mer direktdemokrati, tysk kultur i stället för multikulturalism, stärkning av den traditionella familjen, religionsfrihet men avvisande av islam, mindre makt för EU, bort från Euro, mer kärnkraft.

 

Malin Ullgren DN kritiserar Jan Björklund

 

Hon skriver att Jan Björklund ”ger efter lusten” och att det är något slags ”borgerlig impuls” att jämföra Sverigedemokraterna med Vänsterpartiet och du menar att sådan jämförelse är orimlig. Sverigedemokraterna är ett extremt högerparti med nazistiskt förflutet, Vänsterpartiet står däremot för demokratisk socialism och har rötter i fackförenings- och rösträttsrörelsen.

Det är lätt att bli hemmablind, eller åtminstone enögd.

Om hon kunde ägna några minuter av sin dyrbara tid till att läsa de båda partiernas program skulle hon upptäcka att de på vissa punkter sammanfaller på ett sympatiskt sätt, på andra ställen på ett sätt som gör det helt berättigat att kalla dem extrema i det svenska politiska fältet.

När V står för människors lika värde säger SD att de försvarar alla individers grundläggande människovärde, båda partier förespråkar en generell och solidariskt finansierad välfärd, båda önskar fler folkomröstningar och båda avvisar all tanke på att Sveriges skulle anslutas till Nato. De är också rörande eniga om att vi skall lämna EU, SD därför att de öppet kallar sig nationalister, V för att de vill försvara den nationella självbestämmanderätten – vad det nu är för skillnad.

Om SD har fula bruna fläckar så är Vänsterpartiets historia inte så helt fläckfri som du tycks tro. Under nästan hela sin existens var partiet – under flera tidigare namn – lydig medlem av Komintern, en trogen Sovjetsatellit och en devot beundrare av massmördaren Stalin. Man tog parti för Sovjet när de överföll Finland, man hade förståelse för när Stalin lierade sig med och stödde Hitler 1939-1941 och man gillade Sovjets ockupation av de Baltiska staterna.

 När man läser partiernas program upptäcker man också att Sverigedemokraternas anslutning till den svenska demokratimodellen är helt förbehållslös, där däremot Vänsterpartiets program är fullt med förbehåll och gammaldags marxistiska klasskampsparoller och sätter som partiets mål en förvandling av den liberala demokratin till en s.k. ekonomisk demokrati, d.v.s. en socialisering av näringslivet. I kampen för ett socialistiskt Sverige betonar V fackets betydelse, men tycks ha måttliga framgångar där. En opinionsundersökning 2015 visar att ca 6% av manliga LO-medlemmar sympatiserar med V och drygt 30% med SD.

Är SD ett fascistiskt parti? Det finns ingen antydan på det i deras partiprogram och samtliga historiker och statsvetare som tidigare yttrat sig – bland dem exempelvis Alf W. Johansson och Heléne Lööw – säger att Sverigedemokraterna inte är ett fascistiskt parti. De är helt klart invandringskritiska och xenofobiska, de avskyr multikulturalism och mycket annat, men fascister i ordets vedertagen betydelse är de inte.

Det är som Dick Harrison har skrivit om Henrik Arnstad: ”debattörer som brukar fascisttermen utan urskiljning sätter krokben för sig själva när de spelar ut fascistkortet på ett lättvindigt sätt”.

 

Assangecirkusen – varför är Stockholm farligare än London?

SVT:s Uppdrag granskning har tagit sig an Assangefallet och skickat en reporter till London och till Washington för att reda ut det hela. Man skriver att Wikileaksgrundaren Julian Assange säger att han inte vill komma till Sverige av rädsla för att bli utlämnad till USA. De amerikanska dokument som Uppdrag granskning tagit del av visar att en utredning pågår och att han har skäl för sin rädsla.

Assange har suttit instängd på den ecuadoranska ambassaden i London sedan den 19 juni 2012 och mår inte bra. Man har förebrått åklagaren Marianne Ny för att hon envisats med att Assange måste förhöras i Sverige och att hon inte har drivit förundersökningen tillräckligt effektivt. Men hon har redan för ett och ett halvt år sedan, och upprepade gånger därefter, begärt att få höra Assange på ambassaden. Den 16 juni 2015 reste biträdande åklagaren Isgren till London men fick inte träffa honom.  Först efter ett par nya framställningar gav Ecuador den 8 augusti i år sitt tillstånd till förhör på sina villkor. Inte utan skäl säger Ny att ett förhör med på förhand ställda frågor tolkat av en ecuadoransk tolk inte kommer att ha samma kvalitet som ett ordinarie förhör här hemma.

Assanges advokat Hurtig var i Uppdrag granskning påtagligt osäker med sina uppgifter om åklagarens och sin klients förehavanden före och under Assanges flykt från Sverige. Hur det gick till kommer bäst fram i protokollet från förhandlingen om Assanges utlämning till Sverige vid City of Westminster Magistrates’ Court den 24 februari 2012. Det blir enklast att citera domaren Howard Riddle. Han skriver:

I am sure that constant attempts were made by the prosecuting authorities to arrange interrogation in the period 21st – 30th September, but those attempts failed… Mr Hurtig said in his statement that it was astonishing that Ms Ny made no effort to interview his client. In fact this is untrue. He says he realised the mistake the night before giving evidence. He did correct the statement in his evidence in chief. However this was very low key and not done in a way that I, at least, immediately grasped as significant. It was only in cross-examination that the extent of the mistake became clear. I do not accept that this was a genuine mistake. It cannot have slipped his mind. For over a week he was attempting (he says without success) to contact a very important client about a very important matter. The statement was a deliberate attempt to mislead the court. I did in fact mislead [the witnesses] Ms Brita Sundberg-Weitman and Mr Alhem. Had they been given the true facts then that would have changed their opinion on a key fact in a material way [min fetstil].

Efter flykten till England och efter en svensk begäran om utlämnig greps Assange i december 2010 av brittisk polis. Hans begäran att bli fri mot borgen avvisades av underrätten – som det senare visade sig på goda grunder – men tillstyrktes i högre instans och han släpptes mot borgen efter en vecka. Hans advokater överklagade underrättens beslut om utlämning och saken behandlades i alla instanser, tills Högsta domstolen den 14 juni 2012 beslöt att han skulle utlämnas till Sverige. Under den här tiden bodde Assange på en herrgård hos en av sina rika supporters. När utlämningsbeslutet kom visade sig att hans rädsla för att bli utlämnad till USA var så stor att han i stället för att inställa sig hos polisen flydde till Ecuadors ambassad. Hans vänners borgen har förverkats och de kunde känna sig blåsta på sammanlagt 93 500£. Det var säkert bara småpotatis för lady Caroline Evans, nobelpristagaren John Sulston eller markisinnan av Worcester, men inte för alla. Den snälle domaren Riddle gav två av dem rabbatt på 8 000£ och en på 10 000£ p.g.a. deras ”små omständigheter”.

För Assange blev saken inte utagerad i och med förlusten av borgenssumman, något han är medveten om. I slutet på intervjun med Uppdrag granskning säger han att ”…brittiska regeringen kommer att gripa mig även om förundersökningen läggs ner”. Han har brutit mot domstolsbeslutet om borgen och kan vänta sig upp till 3 månaders fängelse.

Publicitet och sensationsmakeri har präglat hela Assangefallet. En rad kändisar – Bianca Jagger, Jemina Khan, Ken Loach, Michael Moore, Naomi Wolf, John Pilger – men också Assanges engelska advokater uttalade sig på det mest insinuanta och okunniga sättet om Sveriges rättsväsen och om Sverige som jämställdes med en US-beroende bananrepublik. Det hela är egentligen en politisk konspiration, Assange blev utsatt för en CIA-organiserad honeytrap, åklagaren är en rabiat feminist, advokat Borgström en politisk figur som företräder ”andra krafter”, svenska domstolar med valda nämndemän är politiska och regeln att handlägga sexbrottsmål bakom stängda dörrar en hemlig rättegång.

Kvarstår knäckfrågan om Assanges rädsla för utlämning till USA är berättigad. Professor Wrange, som Uppdrag granskning frågade, bedömer en utlämning till USA för spionage som ganska osannolik. Men enligt Uppdrag granskning kan Assange vara misstänkt för andra brott, sammansvärjning, datorbedrägeri och stöld av statliga dokument.

Enligt vårt avtal med USA utlämnas inte personer misstänkta för politiska brott och brott mot militär lag eller om utlämningen skulle strida mot krav på humanitet, inte heller om den misstänktes rättssäkerhet inte kan garanteras. Assange kan därför knappast utlämnas om han skulle bli anklagad för spioneri, och de eventuella tilläggsbrott som UG nämner skulle säkert inte bedömas separat, utan som något som har samband med Assanges publicistiska verksamhet och således även de som politiska brott.

Varför är Assange så förtvivlat rädd för att återvända till Sverige? Under tidigare förhandlingar ställde han som villkor att den svenska regeringens skulle utfärda en garanti för att han inte skulle utlämnas till USA. Det var ett spel för gallerierna då i alla fall hans svenska jurister måste veta att kravet inte kan uppfyllas. Ett utlämningsärende handläggs i Sverige av juridiska myndigheter, från åklagaren ända upp till Högsta domstolen, innan det eventuellt hamnar på regeringens bord.

Ännu märkligare med Assanges rädsla är att både Sverige och Storbritannien tillhör EU och har införlivat EU:s utlämningsavtal med USA i sin lagstiftning. Utlämningsreglerna är således likadana i Sverige som i Storbritannien. Dessutom är det så att då Assange först utlämnas från Storbritannien till Sverige måste ett eventuellt svenskt utlämningsbeslut till USA också godkännas av Storbritannien.

Hur räknar professor Sarnecki?

Huvudpoängen i professor Sarneckis debattartikel i DN är, som det står i rubriken, att ökad invandring inte leder till ökat antal brott.

Om vi accepterar Sarneckis antagande att invandrarnas överrepresentation inte har förändrats sedan 1970-talet och att deras brottsbenägenhet fortsätter att vara cirka 2,5 gånger större än de inföddas, är detta ett helt felaktigt och ohållbart påstående.

Det är nästan pinsamt att behöva påpeka att antalet brott i absoluta tal måste öka om den del av befolkningen som är svårare belastad ökar och om brottsligheten bland resten av befolkningen förblir oförändrad. Om Sarneckis antagande om invandrarnas överrepresentation håller kommer antalet brott i Sverige att öka med den ökade invandringen.

Ett enkelt numeriskt exempel visar det ologiska i Sarneckis logik.

År 1 finns det i Sverige 9 miljoner invånare, varav 90% infödda med en brottskoefficient 0,100 och 10% med invandrarbakgrund med brottskoefficient 0,250.  Antalet registrerade brott blir då 810 000 för de infödda och 250 000 för de med invandrarbakgrund, sammanlagt 1 060 000.

År 20 har befolkningen i huvudsak genom invandring ökat till 10 miljoner, varav 82% infödda och 18% med invandrarbakgrund, båda grupper med samma brottsbenägenhet som år 1. Antalet brott blir nu 820 000 respektive 450 000, sammanlagt 1270 000, en ökning med 210 000, varav 200 000, 19% beroende på ökad invandring.

Den matematikintresserade kan själv räkna ut summan av alla brott som registrerats under de 20 åren och som beror på invandringen.

DN, Sarnecki och invandrarbrott

För inte så länge sedan (9.2 och 20.2) publicerade DN ett reportage, ett par artiklar som på ett grovt sätt misstolkade statistiska uppgifter om invandrares brott, något jag kritiserade på den här sidan (DN har fel om flyktingbrott 9.2, Flyktingbrott 10.2 och DN fortsätter att vilseleda 21.2.2016).

Det är knappast en tillfällighet att DN publicerar (26.8) en debattartikel om invandrar-brottsligheten av kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki. Under rubriken ”Ökad invandring leder inte till ökat antal brott” skriver nu Sarnecki på samma tema och i samma anda. Anledningen till hans inlägg är att de s.k. invandringskritiska krafterna mobiliserar och att man vill förklara brottsligheten med en ökande invandring.

I dag skriver DN i en ledarartikel att fakta inte är farligt och man efterlyser mer data och mer analys. Här kommer både och.

Sarneckis artikel har bemötts på sociala medier av statsvetaren Anders Sundell [1] och ekonomen Tino Sanandaji [2] som båda visar på att hans undersökning är behäftad med metodologiska fel och innehåller logiska motsättningar. I korthet går den här kritiken ut på att Sarnecki vilseleds av och drar felaktiga slutsatser till följd av falska och elaborerade statistiska samband.

Det Sarnecki säger är i korthet att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken därför att de är fattiga och att de är fattiga därför att de är invandrare.  Det skulle jag kalla ett cirkelresonemang och inte en förklaring och definitivt inte något bevis för det man påstår i DN-rubriken.

Till att börja med konstaterar Sarnecki att invandrares överrepresentation i brottsstatistiken är cirka 2,5 gånger, något som inte förändrats sedan 1970-talet. Deras barns brottslighet är något lägre. Dessa uppgifter är svåra att verifiera. Sannolikt är de tagna från Brå:s rapport från 2005 [3], som, vad jag vet, är den senaste undersökning som har kartlagt invandrarnas brottslighet i Sverige. Det är oklart vad Sarnecki grundar sitt antagande om en sedan 2005 oförändrad överrepresentation på.  Går man tillbaka till Brå:s rapport 1996:2 kan man se att 1983 låg invandrarrelaterad brottslighet på ca 13%, tio år senare på 15,4% och det senast rapporterade året 2005 på ca 16% av registrerade misstänkta brott.

Sarnecki skriver att han valt våldsbrotten för jämförelsen därför att invandrare är särskilt kraftigt överrepresenterade just vad gäller dessa brott och därför att han vill visa att det saknas samband mellan utvecklingen av våldsbrott och andelen invandrare i Sverige. Vad gäller dessa brott stod invandrare enligt 1996-års rapport för 19,9%, en 3,4 gånger stor överrepresentation.

Statistiska jämförelser i tid kan visa helt olika resultat beroende på vilken utgångspunkt man väljer. Bortsett från att de två diagram Sarnecki visar är ett exempel på vad statistiker kallar falska samband, har han av någon anledning valt olika tidsperioder och dessutom en helt oläslig skala på de brottsutsatta. Det är riktigt att dödligt våld sedan 1976 visar en nedåtgående trend. Men som man kan se av Brå:s diagram här nere, bryts trenden 2012 och kurvan stiger tvärt från ca 70 dödsfall till någonstans kring 117 år 2015. Vi saknar mordstatistik för 2016, men med hänsyn till att brott mot person under första halvåret ökat med 9% [4] är det sannolikt att den uppåtgående trenden för dödligt våld fortsätter.

       Brå: Dödligt våld 2006-2015                                               Asylsökande 2013-2016

Dödligt våld           Migrationsverket

Mordstatistiken säger inte allt. På varje fullbordat mord/dråp får man räkna med det dubbla av misslyckade mordförsök

Liknande trendbrott och betydande uppgång sedan 2012 visar knivbrott, våldtäkter och andra sexbrott, misshandel, hot om våld. Organiserad brottslighet har en stigande tendens sedan många år tillbaka och bedrägeribrotten har under en tioårsperiod ökat med skrämmande 224 procent, enligt Brå 2015 [5].

Såväl 1996-års som 2005-års Brå-rapport visar att av alla brottsmisstänkta hade ca 60% båda föräldrar födda i Sverige, resten, drygt 40% hade olika invandrarbakgrund, samtidigt som de utgjorde mellan 15-20% av befolkningen.  Överriskerna för de grövsta brotten, mord/dråp, våldtäkt och rån var 3 gånger och människor med ursprung i Sydamerika och Afrika var misstänkta för flest brott. Misstänkta för våldtäkt var 4,5 gånger vanligare bland invandrare.

Den slutsats som dras i rapporten är att ”ju allvarligare ett brott är desto större är sannolikheten att utrikesfödda är registrerade som misstänkta”, samt att ”[D]e som är från Afrika och Mellanöstern har den högsta registrerade brottsligheten”.

Efter 1994 har vi ingen offentlig statistik över invandrarrelaterad brottslighet, inte heller liknande undersökningar som publicerades 1996 och 2005 av Brå. Var och en får, så som professor Sarnecki, extrapolera gammal statistik, göra sina antaganden och dra egna slutsatser.

Man kan ifrågasätta om den parameter Sarnecki valt – andelen invandrare i Sverige – är rätt mått när man vill visa att ökad invandring inte leder till ökad brottslighet. Borde man inte jämföra ökningen av den ena parametern med ökningen av den andra? Händelsevis sammanfaller alla de trendbrott och ökningar med den stora invandring på över 250 000 människor vi haft under de senaste 2 ½ åren, som Migrationsverket visar.

Är det så att brottsligheten minskar och färre utsätts för brott?

Under det första halvåret 2016 anmäldes och registrerades totalt 748 0001 brott vid polis, tull eller åklagare. Det är 3 procent fler anmälda brott jämfört med första halvåret 2015. Under de första halvåren de senaste tio åren har de anmälda brotten ökat med 16 procent. Ökningen har skett successivt sedan det första halvåret 2007[6]. Den största ökningen uppvisar bedrägerier med 23%, våldtäkter 10% och sexuellt tvång och utnyttjande 12%.

Är det så att färre utsätts för brott som Sarnecki menar? Det beror vilka brott – så här skriver Brås utredare Sven Granath:[7]

”Det finns inga indikationer på att våldet ökar i samhället, däremot har det blivit vanligare med uppgörelser i kriminella kretsar, ofta med skjutvapen. Brottsligheten förändras hela tiden i takt med samhället. I dag ser vi fler bedrägerier än tidigare, framför allt via nätet. Där har också andra typer av brott blivit vanligare, t.ex. vissa typer av kränkningar och ofredanden. Det finns en liten grupp högaktiva yrkeskriminella som utnyttjar ny teknik och nya metoder att utföra brott, exempelvis vid utpressning, grova rån och narkotikabrott. Samtidigt minskar vissa traditionella stöldbrott som stölder ur och av bilar. En typ av våldsbrott som fått mycket uppmärksamhet är också sexualbrott med inslag av våld, och där är utvecklingen mycket svår att följa” –

Valda brott , ökning i procent 1975 – 2014. Befolkningsökning under samma tid ca 20%

                      Granath

Den här statistiken stämmer inte riktigt överens med uppklarade och dömda brott. Är det så, som ibland påstås, att man anmäler för mycket?

Nej, säger Brå, statistiken visar antalet anmälda brott och inte det totala antalet faktiskt begångna brott. Det faktiska antalet brott är oftast högre än det antal anmälda brott som redovisas i statistiken. Ett undantag är anmälda fall av dödligt våld, där det faktiska antalet brott är lägre än antalet anmälda händelser.

Det är inte bara så som Sven Granath skriver att vissa typer av brott blivit vanligare, de har också blivit svårare. Exempelvis smuggling och användning av skjutvapen har blivit grövre – gängkrig med automatgevär och handgranater – och vi har fått nya brottstyper som tvångsäktenskap av minderåriga, hedersvåld och hedersmord.

Om vi accepterar Sarneckis antagande att invandrarnas överrepresentation inte har förändrats sedan 1970-talet och att den fortsätter att ligga på cirka 2,5 gånger, hur förhåller det sig till hans påstående att ökad invandring inte leder till ökat antal brott?

Det är nästan pinsamt att behöva påpeka att antalet brott i absoluta tal måste öka om den del av befolkningen som är svårare belastad ökar och om brottsligheten bland resten av befolkningen förblir oförändrad. Om Sarneckis antagande om invandrarnas överrepresentation håller kommer antalet brott i Sverige att öka med den ökade invandringen.

Sarneckis resonemang om den sociala utsattheten och fattigdomen är inget nytt, dessa parametrar diskuteras och värderas i de rapporter jag har nämnt och i andra undersökningar och de räcker inte som förklaring till invandrarnas dokumenterat högre brottsbenägenhet.  Brå:s rapport 1996: ”Invandrarnas överrepresentation i brottslighet förklaras således inte av en ogynnsam fördelning vad gäller kön, ålder och bostadsort … inte heller kan [den] förklaras med att invandrare är sämre lottade än svenskar när det gäller socioekonomisk status.”

Problemet med den invandringskopplade brottsligheten löser man inte med förnekanden, bortförklaringar eller svepande statistiska jämförelser och falska samband. Vill man komma till rätta med ett problem måste man erkänna att problemet finns och analysera det förutsättningslöst. Den här typen av brott drabbar inte generellt, den är lokaliserad till vissa områden och den drabbar övervägande dem som bor i dessa områden, invandrarna själva. Vi gör både dem och oss själva en björntjänst om vi inte inser det och agerar därefter.

[1] https://politologerna.wordpress.com/2016/08/27/invandring-och-brottslighet-en-kommentar-till-jerzy-sarnecki/

[2] https://www.facebook.com/tino.sanandaji?fref=ts

[3] Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17

[4]http://www.bra.se/download/18.4c6bfd2115573fb537e448dd/1467876753563/Sammanfattning_anmalda_prel_halvar_2016.pdf

[5] https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/pressrum/nyheter-fran-ssf/bra-bedrageribrotten-okade-under-2015/

[6] Brå: Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2016

[7] https://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-08-21-valdet-blir-inte-vanligare—men-det-forandras.html

 

Svenska kyrkan och förföljda kristna

Svenska kyrkan har kritiserats för tystnaden kring och bristande stöd till förföljda kristna i Mellanöstern. Ärkebiskopen Antje Jackelén har i ett par debattartklar i DN försvarat sitt pastorat.

Läser man Jackeléns båda debattartiklar får man ytterligare bekräftelse på att kritiken mot Svenska kyrkan är berättigad. Det hon berättar är att man inte bör göra skillnad på kristna och andra, att kyrkan ger mycket pengar till flyktingar i allmänhet och att kyrkan verkar i det tysta.

Och det är främst kyrkans tystnad när det gäller förföljelsen av de kristna som man kritiserar. De kristna är för närvarande den mest förföljda religiösa minoritet i Mellanöstern.  De sunimuslimska länderna är i dag i princip judenfrei  och på god väg att bli christenfrei.

Svenska kyrkan har sedan årtionden ekonomiskt och moraliskt stött palestinierna samtidigt som man uppmanar till bojkott av Israel, det enda landet i Mellanöstern – möjligen med undantag för Libanon – där de kristna får leva och verka i fred. Däremot har vare sig Jackelén eller någon annan av de ledande kyrkoföreträdarna velat eller vågat öppet kritisera regimerna i länder som diskriminerar, förföljer och fördriver judar och kristna.

När Jackelén påstår att ett öppet ställningstagande skulle vara kontraproduktivt står det i skarp kontrast mot kyrkans högljudda engagemang för palestinierna. Av hennes texter framgår det ganska tydligt att kyrkans tystnad mest beror på rädslan för att framstå som islamofobisk och/eller oviljan att stöta sig med muslimska förtryckarregimer.

En kristen skall älska sin nästa som sig själv och vända andra kinden till, men det sägs också att charity begins at home. Muslimska länder stöder och hjälper sina förföljda och lidande trosfränder med belopp som Svenska kyrkan inte kan mäta sig med. Borde man inte använda de medel man har till att hjälpa de förföljda och lidande kristna i första hand?

Så som många andra som protesterat mot kyrkans tystnad väntar jag fortfarande på ett klart och tydligt offentligt ställningstagande där Jackelén och kyrkan fördömer och kräver slut på diskriminering, förföljelse och fördrivning av kristna i muslimska länder.